Nytt prosjekt om russisk desinformasjon og kognitiv krigføring i Norge


Publisert: 24. februar 2024

Kategori: Lesestoff

Forfatter: NordicPressCenterDel denne artikkelen:


Påvirkes den norske debatten om vindkraft av russiske informasjonsoperasjoner?
Et nytt forskningssamarbeid mellom UTSYN, University of Maryland og Nordic Press Center skal forsøke å finne svaret.

Russlands invasjon av Ukraina har satt nytt fokus på betydningen av energisikkerhet, ikke bare sikkerhet rundt produksjon og beskyttelse mot sabotasje, men også i utviklingen av alternative energikilder. Vi vet at russisk desinformasjonsvirksomhet er utbredt, og forskning har vist at russiske kampanjer ofte fokuserer på kontroversielle tema blant befolkningen der de kan gå inn og forsterke motsetninger som allerede finnes, med mål om å spre mistillit og gjøre det vanskeligere for myndighetene å ta avgjørelser i saker der Russland ser seg tjent med uro. Kontroversen rundt alternative energikilder er et område som potensielt kan være et mål for slike forstyrrende russiske operasjoner.

I kraft av sin rolle som energileverandør til Europa har Norge blitt mål for hybrid krigføring rettet mot sivilbefolkningen, der sårbarheter utnyttes for å skape ubalanse i den offentlige debatten. Det er gjort lite forskning på dette i Norge.

Vindkraftprosjektet har som mål å bygge opp og styrke kunnskap om hvordan polariserte debatter om energi påvirker debattklimaet, tillitsnivået og til syvende og sist politiske beslutningsprosesser i det norske samfunnet. Prosjektet ledes av Ingrid Vik fra UTSYN, som sammen med UTSYNs direktør Hedda Langemyr og journalistene Marie Staberg, Karoline Johannessen Litland og Astri Edvardsen har besøkt Washington for å ha samtaler med amerikanske eksperter på desinformasjon. Nina Jankowicz, forsker og tidligere leder av USAs Disinformation Governance Board, Ilan Berman, American Foreign Policy Council, Sarah Ann Oates, University of Maryland, og Gavin Wilde, Carnegie Endowment for International Peace har vært viktige kilder.

En viktig del av Nordic Press Centers arbeid er å bidra til økt kunnskap og interesse for utenrikspolitiske spørsmål blant norske journalister. Gjennom dette forskningssamarbeidet har NPC bygget nye nettverk mellom norske og amerikanske forskere, tankesmier og journalister, og bidratt til at norske journalister øker sin kunnskap om desinformasjon generelt og Russland spesielt. Pressen har et særlig ansvar for å identifisere og bygge motstandskraft mot desinformasjon, og det er derfor svært viktig at man fokuserer på dette i norske mediehus.

UTSYN – Senter for sikkerhet og totalforsvar er en norsk tenketank og kunnskapsutvikler som jobber faglig med spørsmålstillinger knyttet til forholdet mellom demokrati, tillit og sikkerhet. UTSYN fremmer nyansering i formidlingen av sentrale sikkerhetspolitiske problemstillinger, og kombinerer perspektiver fra sivilsamfunn, politikk, forsvarssektoren, samt nasjonal og internasjonal forskning. UTSYN fremmer kunnskap og dialog på tvers av perspektiver og posisjoner, sektorer og geografiske skillelinjer, for å bidra til økt tillit, helhetlig forståelse, analyse og innsikt om norsk sikkerhetspolitikk, inkludert samfunnssikkerhet.

Stor takk til alle parter som har bidratt til dette samarbeidet og en spesiell takk til alle som har tatt seg tid til å dele sin kunnskap med oss. Ta gjerne kontakt om du vil vite mer.


Les også